Shërbimet tona

Vlerësimi i Riskut
Një vlerësim i rrezikut të sigurisë identifikon, vlerëson dhe zbaton kontrollet kryesore të sigurisë në aplikacione. Ai gjithashtu fokusohet në parandalimin e defekteve dhe dobësive të sigurisë së aplikacionit.

Kryerja e një vlerësimi të rrezikut i lejon një organizate të shikojë portofolin e aplikacionit në mënyrë holistike - nga këndvështrimi i një sulmuesi.

Ai mbështet menaxherët në marrjen e vendimeve të informuara për shpërndarjen e burimeve, veglat dhe zbatimin e kontrollit të sigurisë. Kështu, kryerja e një vlerësimi është një pjesë integrale e procesit të menaxhimit të rrezikut të një organizate.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET