Rreth Nesh

ARB Security është një kompani private e sigurisë fizike që operon në Shqipëri në përputhje të plotë me Legjislacionin Shqiptar. Është licencuar nga Policia e Shtetit në kategorinë 1.3A për veprimtari në fushën e ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe 1.3B për sigurimin dhe shoqërimin e vlerave monetare dhe materialeve me vlerë.

Që nga viti 2007, ARB Security ka ofruar profesionalisht zgjidhjet më të mira të sigurisë si një nga kompanitë lider në fushën e sigurisë.

Një kompani që plotëson standardet ndërkombëtare për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe profesionale të sigurisë për klientët e saj dhe për këtë arsye është e certifikuar dhe e pajisur me:

 • ICoCA - Member of International Code of Conduct Association
 • EN-ISO 9001:2015 - Per sistemin e menaxhimit te cilesise
 • EN-ISO 14001:2015 - Per Sistemin e menaxhimit te mjedisit
 • ISO 45001:2018 - Per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune

ARB SECURITY, angazhohet të respektojë të drejtat e njeriut, veçanërisht për:

 • Respektimi i të drejtave të njeriut i referohet të drejtave të njeriut të njohura ndërkombëtarisht dhe është në përputhje me të gjitha ligjet ndërkombëtare të zbatueshme.
 • Shmangia e shkeljes së të drejtave të njeriut të punonjësve të saj, klientëve dhe komunitetit dhe adresimi i ndikimeve të tyre negative të të drejtave të njeriut me të cilat ata janë të përfshirë. Shmangia e shkaktimit ose kontribuimit në ndikime negative të të drejtave të njeriut nëpërmjet aktiviteteve tona, dhe adresimi i ndikimeve të tilla kur ato ndodhin.
 • Përpjekja për të parandaluar ose zbutur ndikimet negative të të drejtave të njeriut që janë të lidhura drejtpërdrejt me operacionet, produktet ose shërbimet tona nga marrëdhëniet tona të biznesit.
 • Për të përmbushur përgjegjësinë tonë për respektimin e të drejtave të njeriut, ARB Security ka vendosur politikat dhe proceset e duhura që miratohen nga Administratori ynë.
 • Për të bërë të mundur që ankesat të adresohen herët dhe të korrigjohen drejtpërdrejt, ARB Security krijon mekanizma efektivë të ankesave për individët dhe komunitetet që mund të ndikohen negativisht.

Qendra e Kontrollit Operativ 24/7

Duke operuar në 12 rrethe të Shqipërisë, 100% e qyteteve kryesore, me një numër të konsiderueshëm punonjësish të trajnuar mirë në terren dhe gjithashtu me përvojën e duhur. Ne jemi të aftë për t'iu përgjigjur në çdo kohë nevojave dhe kërkesave të klientit.

Ne operojmë në përputhje me politikat dhe procedurat e miratuara nga Stafi Menaxherial dhe bazuar në legjislacionin shqiptar:

 • Kodi i Sjelljes dhe Etika e Biznesit
 • Ekzaminimi dhe verifikimi i personelit
 • Rregullat e përdorimit të forcës
 • Vlerësimi i Rrezikut të Sigurisë dhe Vlerësimi i Riskut për të Drejtat e Njeriut


Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh për të përmbushur kërkesat e çdo klienti që na beson:

 • Mbrojtja dhe siguria fizike e objekteve
 • Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare
 • Sistemet e mbikqyrjes (CCTV / Sistemet e Alarmit / Sistemet GPS)
 • Mbrojtja dhe siguria e aktiviteteve kulturore dhe sportive
 • Shoqërimi dhe Mbrojtja e VIP-ave të huaj dhe vendas
 • Vlerësimi i Rrezikut dhe Zhvillimi i Planeve të Sigurisë
Mbështetje logjistike
ARB Security ofron një gamë të gjerë të mbështetjes logjistike. Me një numër të madh mjetesh 79 duke përfshirë automjete të blinduara, mjete patrullimi dhe motoçikleta.
Pajisur me teknologji moderne komunikimi dhe pajisje speciale si jelek antiplumb, spërkatje truproje, maskë gazi, pajisje mbrojtëse elektrike, detektorë metali/eksplozivi.
Ne sigurohemi që t'ju ndihmojmë në çdo rrethanë.
Më shumë se 700 punonjës të specializuar
në fushën e sigurisë fizike dhe objekteve
Më shumë se 80% e Stafit Menaxherial kanë një përvojë të gjerë dhe të vlefshme në fushën e sigurisë.
Ata janë diplomuar në Akademinë Ushtarake ose Policore dhe kanë shumë trajnime kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën ushtarake, policore, të sigurisë dhe akademike.
Ata vijnë në ARB Security pas një eksperience shumëvjeçare në strukturat e larta të Policisë së Shtetit, në fushën Ushtarake dhe Akademike Shqiptare.
Ne ofrojmë ndihmë gjithëpërfshirëse
të sigurisë 24/7 për të gjithë klientët tanë
ARB Security ka një qendër profesionale operative e cila funksionon 24/7 në javë.
Në këtë qendër grumbullohet dhe analizohet i gjithë informacioni që vjen nga terreni në mënyra dixhitale
elektronike dhe valore dhe në varësi të situatës merren masa teknike, operacionale dhe operacionale për zgjidhjen e situatave.
Çertifikuar me standardet më të mira në fushën e sigurisë
International Code of Conduct Association
Për Ofruesit e Shërbimeve Private të Sigurisë
Çertifikuar me standardet më të mira në fushën e sigurisë
EN-ISO 9001:2015 - Per sistemin e menaxhimit te cilesise
EN-ISO 14001:2015 - Per Sistemin e menaxhimit te mjedisit
ISO 45001:2018 - Per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET