SHËRBIMET

Ju meritoni më të mirën!

Me një eksperiencë të admirueshme dhe me një staf të aftë profesionalisht, ARB - SECURITY ka bërë të mundur të marrë përsipër shërbime të cilat kanë patur shkallë të lartë vështirësie dhe që kërkojnë profesionalizëm dhe numër të madh forcash e mjetesh.


Shërbimet Tona

RUAJTJA DHE SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

A) Paprekshmërinë e objektit, duke ndaluar depërtimin e pa autorizuar nga jashtë-brënda të njerëzve dhe mjeteve, në hyrjet kryesore.

B) Paprekshmërinë e perimetrit të objektit.

C) Rregjim të rreptë kontrolli të njerëzve, mjeteve dhe mallrave, në pikat hyrëse-dalëse të objektit.

PANAIRE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

Siguri absolute në ambjentet e aktivitetit për të gjithë klientët pjesëmarrës, që nga momenti fillestar, deri në largimin përfundimtar të klientit, bashkë me mallrat e tyre.

AKTIVITETE SPORTIVE , STADIUME.

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

Siguri absolute për mbarëvajtjen e eventit, duke siguruar regjim të rreptë kontrolli në pikat hyrëse të stadiumit, si dhe organizimin e shërbimit të sigurisë në ato zona të aktivitetit që e lejon ligji.

SISTEME TË AVANCUARA VËZHGIMI

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

SISTEME TË AVANCUARA SINJALESH ALARMI

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

RUAJTJE DHE SIGURIM ME AUTOPATRULLË

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

RUAJTJE DHE SIGURI PËR PERSONA VIP

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

A) Mbrojtje e afërt e personave VIP, nga cdo sulm i mundshëm fizik ose me armë.

B) Mbrojtje nga larg e personave VIP.

C) Eskortim në zonat urbane ose inter-urbane të personave VIP.

AKTIVITETE KULTURORE , KONCERTE , XHIRIM FILMASH

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton:

Marrjen e masave tekniko-organizative dhe profesionale, për mbarëvajtjen e cdo lloj aktiviteti të cdo lloj përmase, si në ambjente të hapura (sheshe, plazhe) apo ambjente të mbyllura (salla, stadiume).

SISTEME GPS

ARB-SECURITY nëpërmjet këtij shërbimi garanton: